• Tín ngưỡng dân gian Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

    vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng_Vi%E1%BB%87t_Nam Tín ngưỡng dân gian ... người Việt thể hiện sự bàng bạc trong niềm tin tôn ... tín ngưỡng Việt Nam còn thờ hành vi giao ...
  • Tín ngưỡng – Wikipedia tiếng Việt

    vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADn_ng%C6%B0%E1%BB%A1ng Tín ngưỡng là một niềm tin có hệ thống. mà con người ... có nhiều ý kiến khác nhau khi sử dụng khái niệm tôn giáo và tín ngưỡng.
  • Tín ngưỡng-Tôn giáo - vietnamemb.se

    www.vietnamemb.se/vi/index.php Tín ngưỡng dân ... Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo ... Nhiều tổ chức tôn giáo nước ngoài đã vào giao lưu với các tổ ...