• ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

    kn.wikipedia.org/.../%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%A5%E0%B2%B3%E0%B3%80%E0%B2%AF_%... ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಎಂಬುದು ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ...
  • ಮಣಿಪುರಿ ಜನರು - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

    kn.wikipedia.org/.../%E0%B2%AE%E0%B2%A3%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%B0%E... ಮೈತೆಯಿ ಜನರು; ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ: 1,648,000: ಗಮನಾರ್ಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು
  • ಜನರು

    office.live.com/start/People.aspx Outlook.com ಎಂಬುದು Microsoft ಒದಗಿಸಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಮೇಲ್ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ...