• દીકરી દોરે ત્યાં સમાજ જાય! | EVidyalay

    evidyalay.net/payal_jangid આપણે ત્યાં કહેવત છે કે દીકરી ને ગાય, દોરે ત્યાં જાય, પરંતુ એક એવો ...
  • સાધુ સમાજ

    sadhusamaj.wordpress.com સાધુ સમાજ ના જે ભાઇ બહેન પાસે પોતાના સમાજ વિશે જે મહીતી, ...
  • અખાના છપ્પા - Wikisource

    wikisource.org/.../%E0%AA%85%E0%AA%96%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BE_%E0%AA%9B%E0... ... પોનાની ધર્મની બહેનથી વિશ્વાસઘાત થતાં તેનો સમાજ પરથી લિશ્વાસ ...