• સંગીત - વિકિપીડિયા

    gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AB%80%E0%AA%A4 સંગીત એ સંસ્કૃત ભાષાનો શબ્દ છે. સમ્+ગીત, સમનો અર્થ સમાન-બરાબર ...
  • સંગીત વાદ્ય - વિકિપીડિયા

    gu.wikipedia.org/.../%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AB%80%E0%AA%A4_%E0%AA%B5%... તે ઉપરાંત તેમાંથી સંગીત કેવાં પ્રકારનું સર્જાય છે તે અને તેના ...
  • સંગીત - Wiktionary

    en.wiktionary.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AB%80%E0%AA%A4 સંગીત. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to: navigation, search. Gujarati . Gujarati ...