• ધર્મ » ટહુકાર

   tahukar.com/gujaratisuvichar/dharm ધર્મ >> સુવિચાર । Gujarati Suvichar. સાચો ધર્મ હૃદય ની કવિતા છે, તેમાં જ તમામ ...
  • ધર્મ - Wiktionary

   en.wiktionary.org/wiki/%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE ધર્મ. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to: navigation, search. Contents. 1 Gujarati. 1.1 Etymology; 1.2 Noun. 1.2.1 Derived terms; Gujarati
  • બૌધ ધર્મ(સ્વામી વિવેકાનંદ) - Wikisource

   wikisource.org/.../%E0%AA%AC%E0%AB%8C%E0%AA%A7_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0... હિંદુ ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મના ન રહી શકે અને ન બૌદ્ધ ધર્મ હિંદુ ધર્મ ...